Inventeringar 2016

Bombmurkla, Sarcosoma globosum. Foto Magnus Eriksson.

Bombmurkla, Sarcosoma globosum.
Foto Magnus Eriksson.

2016 startade som 2011 med ett kanonfynd, även nu en murkla, bombmurkla, Sarcosoma globosum. Även detta fynd rönte stor uppmärksamhet, inte nationellt som då men väl på länsnivå.

Bombmurklan utnyttjar ett inre vätskeförråd för sin mycket långa utveckling fram till mognad, vilket kan ta två till tre månader. Svampen växer vid låga temperaturer och tål en tillfällig infrysning. Dess vätskeförråd byggs upp under vårvintern  och våren i samband med regn och snösmältning. Vid full mognad har den sporalstrande mörka disken utvidgats och den vätskefyllda basala delen skrumpnat ihop.  Det normala är dock att murklan aldrig hinner uppnå detta mogna slutstadium utan torkar ut för tidigt och förstörs, vilket medför att svampen har en nedsatt och låg spridningsförmåga.  Illustration: Johan Nitare (omarbetad efter Martinsson & Nitare 1986 b).

Bombmurklan utnyttjar ett inre vätskeförråd för sin mycket långa utveckling fram till mognad, vilket kan ta två till tre månader. Svampen växer vid låga temperaturer och tål en tillfällig infrysning. Dess vätskeförråd byggs upp under vårvintern  och våren i samband med regn och snösmältning. Vid full mognad har den sporalstrande mörka disken utvidgats och den vätskefyllda basala delen skrumpnat ihop.  Det normala är dock att murklan aldrig hinner uppnå detta mogna slutstadium utan torkar ut för tidigt och förstörs, vilket medför att svampen har en nedsatt och låg spridningsförmåga.
 Illustration: Johan Nitare (omarbetad efter Martinsson & Nitare 1986 b).

Den sällsynta, rödlistade och fridlysta svampen har tidigare bara hittats i Indalsälvens dalgång nära Jämtlandsgränsen. Sprängstoff, pangnyhet i media och också på Länsstyrelsen. De skickade sin egen bombmurkleinventerare, Lennart Vessberg, som var med i två dagar och hittade fler lokaler i närheten med totalt drygt 100 exemplar.

Bombmurkla är en säregen svamp som inte liknar någon annan. Sverige har ett särskilt internationellt ansvar för artens bevarande då bombmurklan i vårt land har flest kända växtplatser i världen. Naturvårdsverket har därför upprättat ett åtgärdsprogram för arten där en detaljerad information finns.

Läs mer i Åtgärdsprogram för bombmurkla under Naturvärden/Bevarandeplaner och åtgärdsprogram.

En inventering av dammar i Guldnäsbäcken resulterade i fynd av mindre vattensalamander Lissotriton vulgaris.

Övriga inventeringsaktiviteter under året har lett till 145 observationer som rapporterats i Artportalen, varav 66 avsett rödlistade arter.

Rapporter