Inventeringar 2010

Aspfjädermossa, Neckera pennata, på en asp i Mjällådalen. Foto Hans Sundström.

Aspfjädermossa, Neckera pennata, på asp i Mjällådalen.
Foto Hans Sundström.

Här finns en sammanställning av 2010 års naturinventeringar i Mjällådalen. Projektet är ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen Timrå och Naturskyddsföreningen Härnösand, med ekonomiskt bidrag från Timrå kommun, Naturskyddsföreningens länsförbund i Västernorrland och Naturskyddsföreningen Riks.

Projektets tillkomst och syfte Mjällådalen har länge varit en angelägenhet för Naturskyddsföreningen i Timrå.

Den systematiska kartläggningen av Mjällådalens naturvärden, kom igång 2009 i samband med att Naturskyddsföreningen i Timrå arrangerade Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker. Ett 50-tal Forskningsresedeltagare besökte dalgången och bidrog med bilder, naturbeskrivningar och artfynd.

Signalarter och rödlistade arter – Sammanlagt hittades 45 rödlistade arter och 82 signalarter, vilket bekräftade och förstärkte bilden av Mjällådalen som ett skyddsvärt område med höga naturvärden. Ändå hade bara en liten del av dalgången undersökts biologiskt!

Forskningsresans resultat sporrade Naturskyddsföreningen i Timrå att fortsätta verka för Mjällådalens långsiktiga skydd. Ett naturligt steg blev då att fortsätta inventeringarna av dalgången även under 2010, och arbetsgrupp bestående av Berry Johansson, Elisabeth Nilsson, (Naturskyddsföreningen Timrå) och Sofia Lundell (Naturskyddsföreningen Härnösand) bildades för att hålla i trådarna.

2010 års inventeringar avslutades när snön kom i början av november. Resultat från inventeringarna har ytterligare stärkt Mjällådalens status som ett skyddsvärt område med höga naturvärden.  I området har nu hela 132 signalarter och 96 rödlistade arter observerats. De flesta artfynden och observationerna är gjorda under Forskningsresan och inventeringarna 2010, men även andras artfynd gjorda under 2010 och tidigare har tagits med i sammanställningen.

Inventeringsrapport

Delrapporter från gästinventerare och publika exkursioner

Artlistor

Media