Om Mjällådalen

Mjällåns dalgång sträcker sig från Bastusjön i Ångermanland till Indalsälvens delta i Medelpad, en sträcka på ca 50 km. Efter sammanflödet med Ljustorpsån i Sanna heter ån Ljustorpsån. Foto Hans Sundström.

Mjällåns dalgång sträcker sig från Bastusjön i Ångermanland till Indalsälvens delta i Medelpad, en sträcka på ca 50 km. Efter sammanflödet med Ljustorpsån i Sanna heter ån Ljustorpsån.
Foto Hans Sundström.

Ett fantastiskt naturområde väl värt ett besök och ett varaktigt skydd! Det vill vi visa med denna sida.

 • Dalgången är klassad som riksintresse för naturvård
 • SGU har nominerat dalen som en av tio kandidater till titeln Geologiskt arv (geologiskt intressanta lokaler i Sverige)  2012
 • WWF har utsett dalen som mest skyddsvärda området i Västernorrland i kampanjen Svenska pärlor 2013
 • Naturskyddsföreningen Riks har nominerat dalen som en av tio kandidater i tävlingen Sveriges vackraste natur 2016 Resultat blev femte plats, Höga Kusten vann
 • Arbetet har pågått sedan 1998 för att få området skyddat som naturreservat.
 Fritt strömmande vatten, sedimentbäddar och sandbrinkar samt omgivningar med lövskog, granskog och tallmoar ger förutsättningar för en mångfald av livsformer. Oreglerad skogsälv med naturlig dynamik. Foto Hans Sundström.


Fritt strömmande vatten, sedimentbäddar och sandbrinkar samt omgivningar med lövskog, granskog och tallmoar ger förutsättningar för en mångfald av livsformer. Oreglerad skogsälv med naturlig dynamik. Foto Hans Sundström.

Stefan Grundström, biolog och tidigare kommunekolog vid Timrå kommun, anser att värdena motiverar nationalpark:

 • Oreglerad skogsälv med naturlig dynamik
 • Geovetenskapligt unikt landskap
 • Unik strandlevande insektsfauna
 • Havsvandrande fiskarter
 • Skoglig kontinuitet
 • Lövrikt och rikt på död ved
 • Naturskogsområden i raviner och primärskogar närmast ån
 • Över 100 rödlistade arter
 • Nordens största förekomst av sötgräs, Cinna latifolia (habitatart)
 • Inga invasiva exotiska arter
 • Rikt på kulturspår
 • God tillgänglighet med många vandringsstigar
 • Starkt engagemang från bygdens folk för ett naturskydd
 • 8 olika naturtyper från habitatdirektivet
 • Stort landskap (över 100 ha) med hög naturlighet. Ur lagtexten om nationalparker: ”Bevara ett större sammanhängande område av viss landskapstyp i dess naturliga tillstånd eller i väsentligt oförändrat skick.’’

Vi vill att dalgången ska bevaras och förvaltas för framtiden!
Mjällådalen kan erbjuda något för alla – vandrare, fiskare, äventyrare, geologer, botaniker, entomologer, ornitologer och helt vanliga naturnjutare. Den är en stor tillgång för kommunen och för länet. Den Djupa dalen är ett komplement till Höga kusten.

Arbetet fortsätter
Innehållet på denna webbplats omfattar i dagsläget inte hela dalgången utan området mellan Västanå bruk och Sanna där Mjällån rinner ut i Ljustorpsån. Arbetet i Mjällådalen fortsätter.

Läs mer på länkarna: